1

Közzétételi lista

 

1. Felvételi lehetőségről szóló tájékoztató

Az iskola felvételi tájékoztatója a www.fayamszki.hu oldalon az alábbi linken található, melyet minden év októberében az intézmény frissít.


2. A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma

A beiratkozás időpontja a 2019/2020-as tanévre

9. évfolyam: 2019. június 21. (péntek) 8 óra
13., 14. és 15. évfolyam: 2019. június 27. (csütörtök) 8 óra

Pótbeiratkozás 13., 14. és 15. évfolyamra: 2019. július 1. (hétfő) 8 óra


Engedélyezett osztályok:

9. évfolyam: 0211-es kód 3 osztály, 102 fő
0212-es kód 1 osztály, 34 fő
13. évfolyam: 1 osztály (nem nálunk érettségizett, szakmai előképzettség nélküli diákoknak)


3. Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is

Intézményünkben a középfokú oktatás és az első szakmához jutás ingyenes. Egyéb esetekben a díjfizetési kötelezettség megállapítása a törvényi szabályozások alapján, központi előírások szerint történik, melyet az iskola fenntartója határoz meg. Az idei tanévben 70'000 forint/félév.

4. A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és ideje, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapítása, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai


Törvényességi ellenőrzés 2010 márciusa

A vizsgálat foglalkozott az iskola minőségirányítási működésével, a belső és külső mérési eredmények hasznosulásával, a szakképzés átalakulásának következményeivel, a könyvtár működésével.
„Az iskola nevelési programja előírásszerűen elkészült. (…) A Szervezeti és Működési Szabályzat kiválóan mutatja a jogszabályok változása szerinti folyamatos karbantartás jeleit. (…) A Fáy András Műszaki Szakközépiskolában rend, fegyelem, tisztaság és nyugalom uralkodik. (…) Oktató, nevelő munkájukban egységesen nagy szerepet szánnak a nevelésnek és a tanulói, szülői elégedettségnek. A törvényességet betartva, a vezetők a zömében lojális tantestület tagjait hagyják önállóan, a hagyományokat tisztelve, saját ütemük szerint, szabadon dolgozni. Ez a vezetési elvárás és módszer eredményezi a kiegyensúlyozott, nyugodt, „jól nevelt” iskolai légkör kialakítását, a szemmel láthatóan jó tanár-diák viszonyt.
Az iskola másik erős pontja a szakmai képzés, melyet az igényes szakembergárda és a példás külső szakmai kapcsolatok és szakmai együttműködések alapoznak meg. A szakmai elismerést azonban a szakmai tanárok többéves igényes, plusz, fejlesztő munkája alapozta meg.”


5. A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai

Intézményünk 6:00 órától 22:00 óráig tart nyitva. Ettől eltérő nyitva tartás a tanítási szünetekben lehetséges.
 
Az intézményünkben tervezett események, rendezvények időpontját itt találhatják.

6. Pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai

2016-os tanfelügyelet:
A pedagógus a kerettanterv, a helyi tanterv alapján tarja óráit, egész évre tervez. Módszertani, pedagógiai felkészültsége kiváló, többek között kooperatív feladatokkal, IKT eszközök használatával, "ötujjas módszerrel" készteti tanítványait a tananyag befogadására. Differenciált feladatokkal segíti a tanulók haladását. A gyerekek megnyilvánulásait pozitívan fogadja, hiszen nagyon fontosnak tartja a pozitív megerősítést. Szülőkkel, kollégákkal nagyon jó kapcsolatot tart fenn. Tudását továbbképzéseken, előadásokon fejleszti. Osztályait jó közösséggé igyekszik kovácsolni, ezért rengeteg programot szervez számukra (színház, mozi, kirándulás).

 

7. A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

 

8. A betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége

 

9. Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

 

10. A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok

Tanév Lemorzsolódás Évismétlés
2011/2012 2,39% 2,82%
2012/2013 2,88% 4,42%
2013/2014 5,38% 6,66%
2014/2015 7,46% 4,88%
2015/2016 5,41% 5,12%
2016/2017 6,82% 5,71%
2017/2018 4,43% 3,61%

 

11. Az érettségi vizsgák átlageredményei - évenként feltüntetve
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

 

12. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége

Iskolánk igyekszik mind a felzárkóztatásra, mind a tehetséggondozásra figyelmet fordítani. Ezért a gyerekek igényeinek, illetve a versenyek rendjének megfelelően tartunk foglalkozásokat.
Korrepetálásokat tartunk magyarból, történelemből, matematikából, angolból, németből, elektronika-elektrotechnikai mérésekből.
A jelentkezők számától függően tartunk emelt szintű érettségire való felkészítést angolból, matematikából, fizikából, testnevelésből.
Gyógytestnevelést, futball szakkört is tartunk.
Felkészítünk gyerekeket az Édes anyanyelvünk nyelvhasználati versenyre, Kazinczy-versenyre, Szakmai Érettségi Tárgyak Versenyére (SZÉTV), Országos Szakmai Tanulmányi Versenyre (OSZTV), a Szakmai Középiskolásokért Kulturális Egyesület különböző versenyeire (történelmi, honismereti versmondó, európai uniós), informatikai versenyre, Kengurura.
A korrepetálásokat, felkészítőket a gyerekekkel egyeztetett időpontban tartjuk a tanítási órák után (esetleg előtt), jelentkezni a tanév elején, vagy a verseny időpontjának megfelelően kell.

 

13. A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

A házi feladatok legfontosabb funkciója a tanórán feldolgozott tananyaghoz kapcsolódó gyakorlás (készség- és képességfejlesztés), a tananyaghoz kapcsolódó ismeretek megszilárdítása és a következő óra anyagának előkészítése;

Az írásbeli és szóbeli házi feladatokat úgy kell meghatározni, hogy a felkészülés tárgyanként 30 percnél többet ne igényeljen egy átlagos tanulótól; a tanítási szünetek idejére a szokásos (egyik óráról a másikra esedékes) feladatokon túl nem kapnak sem szóbeli, sem írásbeli házi feladatot (kivéve a záróvizsgákra való felkészülést). A nagyobb házi feladatoknál (pl. esszé, mérési jegyzőkönyv stb.) a tanár megadja a határidőt, megkötheti a dolgozat formátumát, terjedelmét.

Az egész évfolyamot érintő felméréseket, ill. a kötelezően előírt témazáró dolgozatokat előre bejelentjük (legalább egy héttel előbb), illetve az osztály várható terhelésével egyeztetjük.
A témazárókor igazoltan hiányzó tanuló későbbi időpontban pótolja a dolgozatot.
Egy osztályban egy tanítási napon nem iratható kettőnél több tantárgyból dolgozat.
Minden írásbeli, szóbeli felelet jegyét be kell írni a naplóba.
A félévi és év végi értékelésnél súlyozott átlagot számolunk az alábbiak szerint:
– a szóbeli feleleteket és a röpdolgozatokat egyszeres szorzóval,
– a témazáró dolgozatokat 2-szeres szorzóval vesszük figyelembe az összegzésnél.
A dolgozatokat az év végéig meg kell őrizni, és ha a szülő kéri a megtekintést, lehetővé kell tenni.

 

14. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje

Az osztályozóvizsgák 2019. augusztus 26.-28. között lesznek.

Angol nyelv
Autóelektronikai diagnosztika
Biológia
Elektronika-elektrotechnika
Etika
Fizika
Foglalkoztatás I.
Foglalkoztatás II.
Gazdasági ismeretek
Gépelemek - géptan (11.évf)
Gépelemek - géptan (13.évf)
Gépészeti alapismeretek
Gépjármű-elektronikai mérések
Gépjárműszerkezetek
Gépjármű szerkezettan
Gépjármű villamosságtan
Gépkezelő általános ismeretei
Informatika
Járműdiagnosztika
Járműdiagnosztika gyakorlat - benzinbefecskendezés
Járműdiagnosztika gyakorlat - dízeltechnika
Járműkarbantartás
Járműkarbantartás gyakorlat - autóvillamossági gyakorlat
Járműkarbantartás gyakorlat - nyomatékváltó szerelési gyakorlat
Járműkarbantartás gyakorlat - periodikus karbantartási gyakorlat
Karbantartási gyakorlat - alapgyakorlat
Karbantartási gyakorlat - anyagvizsgálatok
Karbantartási gyakorlat - autóvillamossági gyakorlat
Karbantartási gyakorlat – elektronikai mérések
Karbantartási gyakorlat – elektrotechnikai mérések
Karbantartási gyakorlat - forgácsolási gyakorlat
Karbantartási gyakorlat - mechanikai mérések
Karbantartási gyakorlat - mechanikai mérések II.
Karbantartási gyakorlat - motorszerelési gyakorlat
Komplex természettudomány
Korszerű járműtechnika
Korszerű járműtechnika gyakorlat
Közlekedési alapismeretek
Magyar irodalom
Magyar nyelv
Matematika
Mechanika
Mérési gyakorlatok
Műszaki dokumentációs ismeretek
Műszaki rajz
Német nyelv
Rajz és vizuális kultúra
Szakmai számítások
Számítástechnika gyakorlat
Társadalomismeret
Technológiai alapismeretek
Technológiai alapismeretek - kifutó (11-12. évf)
Testnevelés
Történelem
Vállalkozási ismeretek

 

15. Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma
2018
2017
2016
2015
2014


16. A pályakövetés eredményei  

2017/2018-as tanév főiskola/
egyetem
OKJ-s
képzés
munka évismétlő osztály-
létszám
12.a 0 fő 13 fő 3 fő 0 fő 16 fő
12.b 0 fő 18 fő 2 fő 0 fő 20 fő
12.c 0 fő 19 fő 2 fő 1 fő 22 fő
12.d 3 fő 17 fő 2 fő 1 fő 23 fő
12.e 0 fő 17 fő 3 fő 0 fő 20 fő
összesen: 3 fő 84 fő 12 fő 2 fő 101 fő

2016/2017-as tanév főiskola/
egyetem
OKJ-s
képzés
munka évismétlő osztály-
létszám
12.a 2 fő 13 fő 3 fő 1 fő 19 fő
12.b 1 fő 15 fő 1 fő 2 fő 19 fő
12.c 2 fő 17 fő 3 fő 0 fő 22 fő
13.e 0 fő 19 fő 4 fő 0 fő 23 fő
összesen: 5 fő 64 fő 11 fő 3 fő 83 fő